Üldplaneering

21.05.15

Alatskivi vallavolikogu algatas 30.10.2003. a otsusega nr 17 Alatskivi valla üldplaneeringu koostamise. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate maastikuliste ja inimressursside ning keskkonnaseisundi analüüsi alusel määrata valla sotsiaalmajandusliku säästva arengu põhisuunad ja ülesanded ning tehnilised ja maakasutuslikud meetmed nende ülesannete täitmiseks.
Otsustajaks on Alatskivi vallavolikogu, tegevuse arendajaks on Alatskivi vallavalitsus (kontaktisik: maanõunik Merle Mangusson, tel 7302374; e-post: merle@alatskivi.ee). Üldplaneeringu koostajaks oli Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS. Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab OÜ Good Idea (kontaktisik: Olavi Hiiemäe (litsents KMH0101, GSM 5278027; e-post: olavi.hiiemae@ttu.ee). Lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktist 2 ja § 56 lõikest 5 ning arvestades asjaolu, et Alatskivi valla üldplaneeringut ei kehtestatud 21.07.2006 algatas Alatskivi vallavolikogu oma 26. 10.2006.a. otsusega nr 71 Alatskivi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kuna kavandatava üldplaneeringu rakendamisel kaasneb oluline mõju keskkonnale.

Alatskivi valla üldplaneeringu algatamine

Alatskivi valla üldplaneering 

Joonis: Keskkonnatingimused ja sotsiaalmajanduslikud seosed

Joonis: Planeeringukaart

Joonis: Alatskivi aleviku tsoneering

Joonis: Alatskivi aleviku tehnovõrgud

Joonis: Külade lahkmejoonte korrigeerimine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Alatskivi valla üldplaneeringu kehtestamine 20.12.2007

Alatskivi valla üldplaneeringu ülevaatamine 29.04.2010

Alatskivi valla üldplaneeringu ülevaatamine 27.03.2014