Kindlaksmääratud toetused

14.10.15

Eakate sünnipäevatoetust makstakse kõigile 75-, 80-, 85- ja üle 90 aastastele sünnipäevaks vallavalitsuse korralduse alusel. Toetust ei maksta nendele eakatele, kelle eest maksab vald hooldekodukulusid. 

Matuse korraldamise toetus makstakse avaldajale või sugulasele vallavanema käskkirja alusel isiku surma korral, kelle elukoht rahvastikuregistris oli Alatskivi vald.

Maamaksutoetust makstakse vallavalitsuse korralduse alusel represseeritutele või represseritutega võrdsustatud isikute avalduse alusel, millele on lisatud maksedokumendid ja represseeritu tunnistuse koopia. Avaldused vaadatakse läbi kahel korral aastas.

Jõulutoetus antakse kätte jõulupakkidena kuni 4. klassi lastele (kaasa arvatud), kelle elukoht rahvastikuregistris on Alatskivi vald.

Kooliminekutoetus eraldatakse kingitusena kõigile I klassi astuvatele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistris on Alatskiv vald. 

Medaliga keskkooli lõpetaja toetus makstakse kooli direktori ettepanekul vallavanema käskkirja alusel Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli medaliga lõpetajale (lõpetajatele), kelle elukoht rahvastikuregistris on Alatskivi vald.

Sünnitoetus on lisaks riiklikele peretoetustele makstav kolmeosaline täiendav lapsetoetus Alatskivi vallas. 

Paljulapseliste perede lasteaia toidupäeva toetus. 
Lapsevanema avalduse alusel hüvitatakse lasteaia toidupäeva maksumusest 75% kui avaldajal puudub võlgnevus vallavalitsuse ees ja 1) lasteaias käib ühest perest 3 või enam last; 2)üldharidus- või kutsekoolis ja lasteaias käib ühest perest 3 või enam last.

Vallavalitsusel või volikogul on õigus määrata valla eelarve võimalusest lähtudes toetusi antud korras nimetamata juhtudel.

Sissetulekute alusel makstavad toetused

28.01.15

Toetus raske majandusliku olukorra puhul makstakse üks kord aastas toimetulekuraskustesse sattunud isikule või perekonnale kui perekonna iga liikme kohta jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (palk, riiklikud pensionid ja toetused, elatisraha) sotsiaalhoolekandeseaduses põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis jääb alla 2,5-kordsest riiklikult kehtivast toimetulekupiirist.

Toetus küttepuude ostmiseks makstakse üks kord aastas küttematerjali muretsemiseks toimetulekuraskustes üksi elavale üksikvanurile, töövõimetuspensionärile või puudega isikule, kes ei oma metsa. Üldjuhul on toetuse määramise aluseks vastav ostutšekk või ostu – müügileping.
Toetust kütte muretsemiseks võib erandkorras määrata kriisiolukorda sattunud isikule või perekonnale.

Paljulapseliste perede lasteaia toidupäeva toetus. Lapsevanema avalduse alusel hüvitatakse lasteaia toidupäeva maksumusest 75% kui avaldajal puudub võlgnevus vallavalitsuse ees ja 1) lasteaias käib ühest perest 3 või enam last; 2) üldharidus- või kutsekoolis ja lasteaias käib ühest perest 3 või enam last.

Koolilõunatoetust makstakse lapsevanema avalduse alusel Alatskivi või Kallaste Keskkoolis õppivale õpilasele, kui õpilane ei saa riiklikku koolitoidutoetust. Avalduse võib samuti esitada klassijuhataja, hooldaja või eestkostja.

Erakorralist toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, omaste surma vms tagajärjel. Sotsiaalabi suurus sõltub konkreetsest juhtumist, vajadusest ja võimalustest.

Toetust lastekodulastele makstakse Alatskivi Vallavalitsuse poolt asenduskoduteenusele suunatud laste ülalpidamiskulude katteks. Toetust makstakse arve alusel asenduskoduteenuse osutajale juhul, kui seda ei ole võimalik katta teistest riiklikest allikatest.

Toetus kutse- või kõrgkooli esmakursuslasele makstakse toimetulekuraskustes olevate perede lastele, kes alustab õpinguid kutse- või kõrgkoolis. Toetust on võimalik taotleda esimesel õppeaastal kooli tõendi või EHIS alusel.

Toetust prillide ostmiseks makstakse toimetulekuraskustes olevate perekondade lastele, erandjuhtudel teistele riskigruppidele, üldjuhul kuni 50% prilliklaaside (läätsede) maksumusest ostutšeki alusel.

Lastelaagrites osalejate toetust võib maksta madala sissetulekuga perede laste laagrituusikute maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Toetus ravikindlustusega hõivamata isikute ravikulude katteks
 1) Toetust makstakse ravikindlustamata isikule retseptiravimite, ravikulude või puudeastme taotlemise kulutuste kompenseerimiseks avalduse alusel, millele on lisatud kuludokumendid või perearstipoolne taotlus garantiikirja saamiseks.
 2) Garantiikirja alusel ravikindlustuseta isikule osutatud raviteenuse eest esitatud kulude arved kinnitab vallavanem ning määratud summa kannab vallavalitsuse raamatupidamine teenindanud meditsiiniasutuse arvele.

Koolitoetust makstakse majanduslikes raskustes olevatele peredele üldhariduskoolides käivate laste koolitarvete, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks. Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.

 

Toimetaja: KATRIN MUST