Koduteenused

29.01.15

Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Alatskivi vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:

  •  kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks; 
  •  kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks; 
  • kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu;
  • kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

Koduteenuste liigid

Koduabiteenused
 1) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvetega varustamine; 
 2) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega normpinna ulatuses;
 3) eluaseme kütmine normpinna ulatuses;
 4) vestlus ja teabe edastamine;
 5) riiete hooldus ja pesemine;
 6) ühekordsed asjaajamised;
 7) arstiabi korraldamine.

Hooldusabiteenused:
 1) abistamine pesemisel;
 2) abistamine riietumisel;
 3) abistamine söömisel;
 4) abistamine liikumisel;
 5) abistamine tualetis käimisel;
 6) abistamine mähkmete vahetamisel;
 7) muud füüsilist kontakti nõudvad tegevused.

Koduteenuste saamiseks esitab taotleja, tema seaduslik esindaja, sugulased või lähedased vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, sotsiaalhooldustöötaja, volikogu-ja vallavalitsuse liikmed või muud isikud.

Koduteenuste osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu koduteenust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidajaga. Lepingus määratakse teenuste kestvus, hind ja osutatavate teenuste loetelu ning sagedus.

Teenuse saaja tasub koduabiteenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

Toimetaja: KATRIN MUST