Jäätmemajandus

20.01.17

Lisa 1 „Ühismahuti taotluse" vorm

Lisa 2 „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse" vorm

Lisa 3 "Kinnitus jäätmekäitluse kohta" vorm

Lisa 4 Korraldatud jäätmeveo piirkond

Lisa 5 Jäätmekogumiskohtade loetelu 

Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2009-2013 tegevuskava täitmine
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad-parandatud
Lisa 3 Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud
Lisa 4 Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
Lisa 5 Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013 
Lisa 6 IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
Lisa 7 Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009
Lisa 8 Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 9 Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 10 Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete
Lisa 11  Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 12 Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(-ed)
Lisa 13 Jäätmekava kooskõlastamisega seotud dokumendid
Lisa 14 Jäätmekava avalikustamine

*********************************************************************************************************

SORTEERITUD JÄÄTMETE TASUTA ÜLEANDMISVÕIMALUSED ALATSKIVI VALLAS NING LÄHIM PRÜGILA

Ohtlike-, suuremõõtmeliste-, elektroonikajäätmete  ja erinevate pakendijäätmete  kogumisplats  asub Alatskivi alevikus Päiksi  teel OÜ Friendsland kõrval, suure õunaaia vastas.

Kogumisplats avatud kolmapäeviti 11.00-12.00, teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel, tel 7302388;  56618290.Võetakse vastu elanikkonnalt erinevaid jäätmeid, välja arvatud ehitusjäätmed.

Erinevate pakendi-, vanapaberi- ja papikonteinerid asuvad:

Kokora külas (puidutööstuse taga elamute juures 2 tk)

Nina külas Pika ja kalmistu tänava ristmikul (1 tk)

Alatskivi alevikus A&O kaupluse taga (3 tk)

Tartu mnt 13 (viiekordse maja) läheduses (2 tk)

Lähtuvalt jäätmeseadusest ja Alatskivi valla jäätmehoolduseeskirjast on paberit ja pappi lubatud kodumajapidamistes ka küttekolletes põletada.

Kodumajapidamises tekkivate aia- ja haljastusjäätmete kompostimine on lubatud ka oma kinnistul.

Piirkonna lähim jäätmete vastuvõtukoht on Torma prügila asukohaga Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaa, kus võetakse tasuta vastu paberi- ja pakendijäätmeid taaskasutusse, elektroonikaseadmeid (komplektsed) ja vanu rehve, teiste jäätmete , näiteks ehitusjäätmete vastuvõtt on tasuline. Prügila avatud iga päev 8.00-20.00.Tel 7764789, info@tormaprugila.ee

Loomsete jäätmete käitlemise korraldab Loomsete Jäätmete Käitlemise AS asukohaga  Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

HOIDKEM LOODUS JA KODUKOHT PUHTANA.

TOIMIGE KESKKONNASÕBRALIKULT OMA JÄÄTMETEGA. 

Toimetaja: KATRIN MUST