Ühinemisläbirääkimised said Alatskivi vallas hoo sisse

4.01.17

Alatskivi vallavolikogu otsustas jaanuaris kaasata ühinemisläbirääkimistesse Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla, Vara valla ja Kasepää valla. Meie ettepanekuga oli ainukesena nõus Vara vald. Äraütlemisi põhjendati peamiselt sellega, et haldusreformi seadust ei ole veel vastu võetud. ( Pala VVK vastus; Kasepää VVK vastus; Kallaste LVK vastus; Peipsiääre VVK vastus)

Riigikogu võttis haldusreformi seaduse vastu 07.06.2016, seadus jõustus 01.07.2016.

17. juunil kohtusid Alatskivil eelpool nimetatud omavalitsuste juhid ja volikogude esimehed. Ainukesena ei olnud esindatud Pala vald. Sellel koosviibimisel otsustati, et Alatskivi vald teeb uue ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Alatskivi vallavolikogu võttiski 29. juunil vastu otsuse esitada kordusettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Kallaste linnale, Pala vallale, Kasepää vallale ja Peipsiääre vallale.

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon otsustas 08.07.2016 soovitada Alatskivi, Peipsiääre, Pala ja Vara vallal ning Kallaste linnal alustada ametlike ühinemisläbirääkimistega ühise valla moodustamiseks.

25.07.2016 toimus Alatskivi vallavolikogu haldusreformikomisjoni ja Vara vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse komisjoni ühiskoosolek. Ühise arutluse käigus otsustati läbirääkimiste pidamiseks tellida riigi poolt pakutav ühinemiskonsultant. Otsustati moodustada valdkondlikud töörühmad: Hariduse ja kultuurivaldkond - koordineerib Vara vald
Spordi ja tervishoiu valdkond - koordineerib Vara vald
Sotsiaalvaldkond - koordineerib Alatskivi vald
Majandus- ja finantsvaldkond - koordineerib Alatskivi vald

Igasse töörühma kuulub mõlemast vallast kuni kolm liiget. Töörühmad ja nende liikmed kinnitab volikogu haldusreformikomisjoni ettepanekul 03.08.2016 toimuval istungil. Peale seda algavad kohe töörühmade koosolekud. Kui vahepeal peaks mõni omavalitsus meie kordusettepanekuga nõustuma, liituvad nad käimasolevate ühinemisläbirääkimistega. Algus on tehtud ja protsess on käima lükatud, ees ootab väga tõsine töö. Hoiame teid ühinemisläbirääkimiste protsessiga kursis. 

PEETER KIURU
Alatskivi vallavolikogu haldusreformikomisjoni esimees

Ühinemisläbirääkimiste alustamine 

*Haldusreformikomisjoni moodustamine

Haldusreformikomisjoni esimehe valimine 

*Haldusreformikomisjoni koosseisu kinnitamine

*Ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

*Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlike töörühmade moodustamine

*Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlike töörühmade liikmete nimetamine 

* Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks valdkondlike töörühmade liikmete nimekiri 19.10.2016 

* 4. oktoobril 2016 toimub Alatskivi vallamajas valdade ühinemisläbirääkimiste sotsiaalvaldkonna töörühma koosolek 

* Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks juhtrühma liikmete nimetamine 

* Ühinemisläbirääkimiste infotund 28.10.2016

* Alatskivi ja Vara valla esindajate kohtumine 13.09.2016  * Osalejate leht

* Ühinemisläbirääkimiste sotsiaalala töörühma koosoleku protokoll 04.10.2016

* Ühinemisläbirääkimiste sotsiaalala töörühma koosoleku protokoll 12.10.2016

* Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine Kallaste linnaga

* Ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

* Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse korraldamine

* Elanike arvamuse väljaselgitamise koosoleku protokoll nr 3_ tulemuste kindlakstegemine

* Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

* Ühinemislepingule esitatud ettepankute ja vastuväidete läbivaatamine

* Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel tekkiva omavalitsuse nime kinnitamine

* Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine

* Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine