« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.märtsil 2017 algusega kell 16.00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.märtsil  2017  algusega kell 16.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

1. Audiitori määramine.                                                          
2. Liivi Muuseumi arengukava aastateks 2017-2020 läbivaatamine ja vastuvõtmine.
3. Alatskivi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 kinnitamine.  
4. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks.                                        
5. Kokora metsapargi ja Alatskivi parkmetsa kohalikul tasandil kaitse alla võtmisest.                    
6. Alatskivi Lasteaia põhimääruse muutmine.                                    
7. Alatskivi Lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord.      
8. Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli pidaja esindaja valimine hoolekogusse.
9. Alatskivi alevikus Päiksi tee 2B maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikule väljapanekule suunamine ja avaliku arutelu korraldamine.
10. Alatskivi lossi kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest.                
11.  Loa andmine bussi soetamise riigihanke korraldamiseks.    
12.  Mitteeluruumide rendilepingu lõpetamine Tartu vanglaga.            
13.  Mitteeluruumide rendile andmine AS-ile TREV- 2 Grupp.            
14.  Alatskivi vallale kuuluva korteriomandi võõrandamine (Tartu mnt 11-3).
15.  Enampakkumiste tulemuste kinnitamine, Audemäe ja Audemetsa kinnistutel kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks otsuse tegemine.
16. SA Alatskivi Loss avalduse läbivaatamine.                            
17. OÜ Slaker avalduse läbivaatamine.                                                
18. LilledEst OÜ avalduse läbivaatamine.                                            
19. Vallavanema puhkusele lubamine.                                                  
20. Informatsioon.

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees