2016

7.07.16

Alatskivi Volikogu  29.06.2016 otsusega nr 47  rahuldati hajaasustuse programmist 2016  järgmised taotlused:

Toetuse saaja ja kaastaotlejate nimed

Projekti nimi ja tegevused

Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus (EUR)

Eraldatud toetussumma (EUR)

Projekti  ajaline kestus

Õnne Lomp

Lahepera külla Männiku 43 kanalisatsioonisüsteemi rajamine

734,00

1466,00

6 kuud

Jaanus Knude

Kaldala kinnistule septiku ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Päiksi külas

780,00

1560,00

10 kuud

Ljudmila Mosalainen, Lia Komp

Naelavere korterelamu septiku ja imbväljaku rajamine

1167,00

2333,00

10 kuud

Jaanus Knude

Kaldaala kinnistule  puurkaevu rajamine Päiksi külas

1784,00

3568,00

10 kuud

Ille Sinilaht

Tamme kinnistul Kõdesi külas puurkaevu rekonstrueerimine

1947,00

3894,60

12 kuud

Jaan Koort, Andres Zirk, Vootele Zirk

Peatskivi külas Nõlva kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

1167,70

2335,00

15 kuud

 

22. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 
23. mail 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Kontaktisikud valdades

Vald

Nimi

Telefon

E-post

Alatskivi

Maimu Arro

730 2388,  5340 2169

maimu@alatskivi.ee

 

LISAIFO JA VAJALIKUD VIITED 

Allikas: http://tartu.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm